ข้อสอบภาค ก กฏหมาย

ทางเพจเราขอนำเสนอ คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. (ก.พ.) ราคา 120 บาท

วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

โดยเนื้อหาหนังสือเล่มนี้เป็นการสรุปองค์ความรู้กฎหมายเบื้องต้น ดังนี้

  1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
  2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
  3. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
  4. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
  5. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
  6. ประมวลกฎหมายอาญา หมวด 2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ