รู้ยัง!!!

 การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 มีเพิ่มอีก 1 วิชา คือ การสอบ

วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (50 คะแนน) คำถามคือ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี แต่เราอยากบอกว่า ให้การสอบวิชานี้ เป็นตัวช่วยให้ทะยานผ่าน ภาค ก กันดีกว่า เพราะอย่างน้อยก็เป็นภาษาไทย แค่อ่านและเข้าใจท่านก็ได้คะแนน
ขอบเขตวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีเป็นการทดสอบเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของการเป็นการข้าราชการที่ดี สรุปง่าย ๆ มีวิชาที่ต้องมีความรู้ทั่วไป ดังนี้
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 คือ กฎหมายที่เกี่ยวกับ
การจัดโครงสร้างของส่วนราชการ
2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 คือ กฎหมายนี้จึงมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารราชการให้ดี ซึ่งประกอบด้วยหลักการสำคัญ 7 หลัก
3. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 คือ กฎหมายที่เกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อ “ออกคำสั่งทางปกครอง” และการปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 คือ ส่วนที่เกี่ยวกับทัศนคติและจริยธรรมข้าราชการ
5. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 คือ ส่วนที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ความรับผิดของเจ้าหน้าที่อันเกิดจากการกระทำละเมิด โดยมีสาระสำคัญคือ การกระทำละเมิดจากการปฏิบัติหน้าที่
6. ประมวลกฎหมายอาญา หมวด 2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ คือ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ต้องรับโทษทางอาญา อันเนื่องมาจากการกระทำฝ่าฝืนกฎหมาย
สรุป ขอบเขตของวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญ คือ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทำงานของราชการที่ประชาชนทั่วไปที่จะเป็นข้าราชการควรรู้ และทัศนคติและจริยธรรมขั้นพื้นฐานที่สำคัญ
หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้จัดทำขึ้นด้วยการสกัดเนื้อหาที่สำคัญของกฎหมายแต่ละมาตรา และ
ร้อยเรียงเข้าด้วยกัน เพื่อนำเสนอให้ผู้อ่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสำคัญที่สามารถใช้สอบได้เป็นอย่างดี คณะผู้จัดทำหวังว่าผู้อ่านทุกท่านจะสอบผ่านและมีโอกาสเข้ามารับราชการด้วยกันครับ
17:31 mclaw77 🔥[ประชาสัมพันธ์] 🔥 ทางเพจเราขอนำเสนอ คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. (ก.พ.) ราคา 120 บาท

วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

โดยเนื้อหาหนังสือเล่มนี้เป็นการสรุปองค์ความรู้กฎหมายเบื้องต้น ดังนี้

  1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
  2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
  3. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
  4. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
  5. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
  6. ประมวลกฎหมายอาญา หมวด 2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
    👏👏👏